สิ่งสำคัญและสิ่งปลูกสร้างภายในวัด
ก๊อกน้ำสะอาด
หอระฆัง ก้องกังวาน
ประตูโขง
พระเจ้า ๕ พระองค์
หลวงพ่อพระหยก
ประตูปิยะสมบัติกุล
มูลนิธิวัดเขาบังเหย
วิหารหลวงพ่อสิริมหากาฬ
คชสีห์
ศาลา ๕ พระองค์