ภาพกิจกรรม
แจกทุนการศึกษาอุทิศถวายกุศลหลวงปู่แหวน ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่จากคณะศิษย์วัดเขาบังเหย
รายนามผู้ร่วมมอบทุนการศึกษา

1.วารุณี วุฒิกุลพานิช 1,000 บาท 
2.ลฏาภา  ชลารักษ์ 1,000 บาท
3.สุริยา ทรัพย์ธำรงค์ 1,000 บาท 
4.วิระพงษ์ ไชยะดี 1,000 บาท  
5.สงัด มีโชค 1,000 บาท
6.วิเชียร กล้านา 1000 บาท  
7.จอนสัน นันทวง 1000 บาท  
8.เบญจพล  ทองดี 1,000 บาท  
9.วรสกล บุญคุณ 1,000 บาท  
10.ยุทธนา  แดงลา  1,000 บาท
11.นายคมสัน เมฆวงศา 1,000 บาท  
12.นายทินกรรตุ์ เขยสุข 1,000 บาท                          
13.นายสุรชัย ภู่อ่ำ 1,000 บาท      
14. ชวลิต ล้ำแสง  1,000 บาท           
15. นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์  1,000  บาท
16. ประสิทธิ์ สีมาตย์  1,000 บาท
17.ศุภณัฐ งอกจินดา. 1,000. บาท
18. สายยันต์ หมู่หาญ 1,000 บาท  
19.อนพัทธ์ หาญฐิติพัทธ์ 1,000 บาท  
20.วชิระ หาปูทน 1000บาท  
21.ด.ต.สมบัติ ชมตะคุ 1,000 บาท  
22. สห มีสมบูรณ์พูนสุข 1,000 บาท 
23. ธนกร จวรรณ 1,000 บาท  
24.สมบัติ เอี่ยมโอภาส 1,000 บาท
25.อรรถพล คำหอมรื่น และครอบครัว 1,000 บาท 
26. บริษัท ฟิวเจอร์ดีลักซ์ จำกัด 1,000 บาท  
27. ปรีชา ทองปลิว 1,000 บาท  
28. ปิยะมาศ พรหมนภาศิริกุล 1,000 บาท
29. นัฐพงษ์  บานเย็น  1,000 บาท  
30. สมพงษ์ ชุนหชัย 1,000 บาท  
31. วิรัตน์  อินทสอน 1,000 บาท 
32. เพลิน ม่วงอ่อน 1,000 บาท  
33.ปิฎก มาศิลป์ 1,000บาท  
34.นิรัตน์ มาศิลป์ 1,000บาท  
35.หลวงตาสมยศ 1,000 บาท
36สุดารัตน์ เขมสิริรัตน์ 1,000 บาท 
37.คมน์ วรดี 1000บาท  
38.สมหมาย ชัยรัตนวิจิตร 1,000 บาท
39นายทวีศักดิ์ วงศ์สินธนกิจ 1,000 บาท  
40น.ส.ศันสณีย์ โสธรพิทักษ์กุล 1,000 บาท 
41.นายชระภัค โพธิ์เงิน 1,000 บาท  
42.พระอาจารย์​เจ้าอาวาส  5 ทุน 5,000บาท
43.กาญจนา จันทร์ตาวงศ์ 1,000 บาท  
44.ด.ช.พสิษฐ์  วิทยสัมฤทธิ์ 1000บาท  
45.นายศิริช้ย เกื้อเกียรติวงศ์ 1,000 บาท  
46.นายภาณุ เตชะอนันต์พลังและครอบครัว 1,000 บาท
47. จิตติมา ไข่มุกด์  1,000 บาท 
48. สุพัตรา เกตุยั่งยืนวงศ์  2,000 บาท
49. บุษยมาน ต.รุ่งเรือง 2,000 บาท
50 วิรัตน์ มาด้วง 1,000 บาท  

รวม 56 ทุน รวมทั้งสิ้น 56,000 บาท
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,13:54   อ่าน 1683 ครั้ง